Certifierad i PATRIARK. Bedömning av risk för hedersrelaterat våld och SARA:SV och SARA-V3. Bedömning av risk för partnervåldVÅRA UTBILDNINGAR OCH TJÄNSTER

UTBILDNINGAR

 PATRIARK Bedömning av risk för hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett större och mer omfattande problem än vad många tidigare har trott. Problemområdet är invecklat och känsligt, och offren är vanligtvis mycket sårbara unga flickor under inträdande i puberteten. 

Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om hedersrelaterat våld. 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning, som praktisk träning. 

Genomförd utbildning innebär behörighet att använda PATRIARK (Bedömning av risk för patriarkalt våld med hedern som motiv). 

   

SARA:SV Bedömning av risk för partner våld. Partnervåld är ett stort samhällsproblem där våldet som regel är repetitivt och gränsöverskridande till sin natur. Såväl polis som sociala myndigheter, frivilliga organisationer och andra aktörer i rättskedjan behöver verktyg för att bedöma risker och hot på ett adekvat sätt. 

Denna utbildning ger vägledning i hur man professionellt bör bedöma och hantera risker vid hot om partnervåld. 

Utbildningen innehåller såväl teoretisk föreläsning som praktisk träning. 

Genomförd utbildning innebär behörighet att använd SARA:SV 

 

Utbildning Hedersvåld och förtryck

I denna utbildning får du fördjupade kunskaper kring arbetet med yttre och inre skydd för den utsatte. När den utsatte är skyddad tar arbetet kring det inre skyddet vid, där man bör sträva åt att minimera risken för att den skyddade skall riskera att bli fortsatt utsatt för hot och våld. Utbildningen innehåller:  

I utbildningen fördjupar vi oss i vad hedersrelaterat våld och förtryck är, att arbeta med yttre och inre skydd samt hur man säkerställer insatserna utifrån individens behov. 

Deltagaren får också kunskap kring kartläggning och att arbeta utifrån riskanalys. 

Vi fördjupar oss även i hur vi kan förstå individens egna sårbarhetsfaktorer och hur dessa kan påverka individen i uppbrottsprocessen. 


Ubildning i att arbeta med skyddade personer med dubbelproblematik

Fördjupade kunskaper inom:

 °Uppbrottsprocessen

° Kris och trauma

° Missbruk

° Kriminalitet 


TJÄNSTER

Samtalsterapi Steg 1 psykodynamisk grund 

Kris och trauma fokuserad samtalsbehandling

Samtalsterapi kan även utföras där den skyddade inviden finns.


Handledning -implementeringsstöd

Erbjuder implementeringsstöd med fokus på att säkerställa arbete med det inre och yttre skyddet för individer på skyddande boenden, samt familjehem.


Riskbedömning enligt PATRIARK och SARA:SV

Aviva utför riskbedömningar enligt PATRIARK samt SARA:SV


Kontakta oss gärna för mer information!